Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden

Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij de Beurs bezoeken.

 

 1. Algemeen

De bezoeker betreedt de Beurs en neemt deel aan activiteiten op de Beurs op eigen risico. Ouders en

begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van onze

medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen van de Beurs. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling.

 1. Toegang

Het is alleen mogelijk de Beurs te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf op de Beurs goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is geldig op beide beursdagen. Reshift behoudt zich te

allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren.

 1. Meegebrachte artikelen

Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is

verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Radio’s en andere geluidsapparatuur

zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, m.u.v.

rolstoelen, zijn ten tijde van de Beurs niet toegestaan.

 1. Veiligheid

Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het bezoekers ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is.

 1. (Huis)dieren

(Huis)dieren worden niet toegelaten bij de Beurs. Dit in verband met de veiligheid van zowel de

(huis)dieren als de bezoekers van de Beurs. De Beurs biedt geen opvang voor (huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn van harte welkom tijdens een bezoek aan de Beurs.

 1. Kleding en schoeisel

Op de Beurs is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen.

 1. Fotograferen en filmen

Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. Gebruik van flits en/of statief is niet toegestaan. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij Reshift vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. Reshift Digital behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

 1. Drukte en technische storingen

De Beurs is zo ontworpen dat niet ieder onderdeel een groot aantal gasten tegelijkertijd kan ontvangen. Het is hierdoor mogelijk dat, bij grote drukte, niet ieder onderdeel van de Beurs kan worden bezocht. Reshift is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling. Sommige onderdelen worden aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat door een storing in de techniek vertragingen ontstaan. Reshift  geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen.

 1. Roken

Er mag binnen de Beurs niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde

plekken.

 1. Horeca

Voor horecaleveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op

verzoek verkrijgbaar.

 1. Kinderen en begeleiding

Kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar dienen begeleid te worden door minimaal één volwassen

begeleider, tenzij anders aangegeven door Reshift BV

 1. Bestellen van tickets, wijzigingen in de boeking en kortingsacties

Wij adviseren om tickets online te kopen. Aankondigingen van nieuwe (korting)acties vormen geen grond voor restitutie.

 1. Schade

De Beurs wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een

onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze

medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij de receptie te melden, voordat de bezoeker de Beurs verlaat.

 1. Aansprakelijkheid

Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan de Beurs, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. Reshift accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Jaarbeurs B.V. of van één van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij een bezoek aan de Beurs in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover Reshift  met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

 1. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren

Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers wordt door Reshift BV geen geld teruggeven. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

 1. Verplaatsingen, calamiteiten en annulering van exposities

Reshift behoudt zich het recht voor de Beurs in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van

verschuiven van de beurs blijven de tickets geldig. Indien u (in het geval van een verschoven Beurs) niet in de gelegenheid bent om in de vervangende periode de Beurs te bezoeken, dan zal Reshift BV

ervoor zorgen dat u uw toegangsgeld zo spoedig mogelijk terug ontvangt op uw bankrekening of

creditcard, afhankelijk van uw betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

Indien de Beurs definitief wordt geannuleerd of geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag van de

toegangsbewijzen teruggestort op uw bankrekening of creditcard, afhankelijk van uw betaalwijze.

Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

 1. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

Op deze bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland.

 1. AVG

U registreert zich voor een gratis persoonlijke badge, waarmee u niet alleen toegang krijgt tot IPON, maar ook makkelijk uw geregistreerde gegevens kunt delen met specifieke exposanten of aanbieders van sessies, waarvan u meer informatie wil ontvangen. Als u uw persoonlijke badge laat scannen tijdens het bezoek aan de beurs zal Jaarbeurs uw registratiegegevens delen met die specifieke exposant of aanbieder van sessies.

Als u uw badge tijdens de beurs laat scannen geeft u door middel van het scannen toestemming dat de exposant of aanbieder van een sessie u (per e-mail) kan benaderen voor meer informatie over zijn diensten of producten. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken bij deze exposant of aanbieder.

Bij het registreren geeft u automatisch toestemming aan stichting IPON om u per email te informeren over toekomstige edities, hier kunt u zich voor uitschrijven in desbetreffende mailingen.

 1. Wijzigingen

Reshift is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen

treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

(versie augustus 2019)

Voor het overige is het (onderstaande) accommodatiereglement van de Jaarbeurs BV integraal van toepassing.

ACCOMODATIEREGLEMENT JAARBEURS B.V.

Artikel 1 Definities

 1. Accommodatiereglement: de onderhavige regeling welke van toepassing is op een ieder die zich om welke reden dan ook bevindt op het Jaarbeurs Complex. De vigerende versie van het

Accommodatiereglement staat op internet onder: www.jaarbeurs.nl (Accommodatiereglement).

 1. Bezoeker: een ieder die het Jaarbeurs Complex bezoekt.
 2. Jaarbeurs Complex: de gebouwen en terreinen van Jaarbeurs B.V.
 3. JB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jaarbeurs B.V., gevestigd en

kantoorhoudende aan het Jaarbeursplein te Utrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid Accommodatiereglement

 1. Het Accommodatiereglement is van toepassing op het gehele Jaarbeurs Complex.
 2. Een ieder wordt verzocht de bepalingen van het Accommodatiereglement te respecteren.

Artikel 3 Jaarbeurs Complex – Algemeen

 1. Jaarbeurs gemachtigden hebben, mits deugdelijk gelegitimeerd, te allen tijde toegang tot alle ruimten van Jaarbeurs.
 2. Bezoekers van het Jaarbeurs Complex, toeleveranciers, organisaties die op het Jaarbeurs Complex

voor Jaarbeurs of voor derden werkzaamheden verrichten, worden verzocht te voldoen aan de eisen die door Jaarbeurs zijn gesteld ten aanzien van goede orde en veiligheid, alsmede ten aanzien van de eisen van het veilige en duurzaam gebruik van het Jaarbeurs Complex.

 1. Een ieder die zijn bedrijf, al dan niet tijdelijk, uitoefent op het terrein van Jaarbeurs, onder andere als huurder, onderhuurder, leverancier en /of licentiehouder, wordt verzocht zich te houden aan de

Arbeidsomstandigheden Wet en de daarop gebaseerde besluiten.

 1. Het is binnen het Jaarbeurs Complex niet toegestaan zich zonder noodzaak buiten de gebaande

paden of wegen te bevinden, zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden, dan wel onder

invloed te zijn van enig verdovend middel en overlast en/of gevaarlijke situaties te veroorzaken.

 1. Het is binnen het Jaarbeurs Complex, alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Jaarbeurs, toegestaan:

 1. a) dieren en/of reptielen te hebben of te houden en/of binnen te brengen. Uitgezonderd hiervan

zijn hulpgeleide honden. Deze honden dienen te alle tijde kort te zijn aangelijnd of vastgelegd;

 1. b) afzettingen te verplaatsen;
 2. c) te venten of te colporteren;
 3. d) commerciële activiteiten uit te oefenen, te doen of laten uitoefenen;
 4. e) in het openbaar redenvoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te

verrichten;

 1. f) enige openbare inzameling of collecte te houden;
 2. g) reclameborden, aanplakbiljetten aan te (laten) brengen, drukwerken of afbeeldingen te (laten)

verspreiden of op andere wijze reclame te maken.

Artikel 4 Brandveiligheid

 1. Binnen het Jaarbeurs Complex geldt een algemeen rookverbod. Uitgezonderd hiervan zijn door

Jaarbeurs goedgekeurde en als zodanig aangeduide plekken.

 1. Binnen het Jaarbeurscomplex moeten brandblusmiddelen, brandkranen afsluitbare brandputten,

wegen, uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen, trappen steeds zichtbaar en bereikbaar

blijven.

 1. Het is binnen het Jaarbeurs Complex, slechts met de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Jaarbeurs, toegestaan:

 1. flessen met gecomprimeerde gassen of met vloeibaar gas op het Jaarbeurs Complex binnen te

brengen, voor handen te hebben en/of te gebruiken;

 1. brandbare vloeistoffen te transporteren of op te slaan.

Artikel 5 Parkeren

Het is binnen het Jaarbeurs Complex, alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Jaarbeurs,toegestaan:

 1. a) voertuigen en/of opleggers te parkeren buiten de daartoe aangegeven parkeervakken en/of

daartoe aangegeven terreingedeelten. Bij fout parkeren of bij het blokkeren van (nood-)

uitgangen en/of toegangswegen is een wegsleepregeling van kracht. De kosten verbonden aan

het wegslepen komen voor rekening van de Bezoeker.

 1. b) te parkeren op de laad- en losterreinen en de binnenterreinen van het Jaarbeurs Complex.

Artikel 6 Het verrichten van werkzaamheden

 1. Het is binnen het Jaarbeurs Complex toegestaan werkzaamheden te verrichten mits met de

voorafgaande toestemming van Jaarbeurs.

 1. Jaarbeurs kan aan de schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden

Artikel 7 Gebruik van voertuigen

 1. Het is op de buitenterreinen van het Jaarbeurs Complex met een (elektrisch) motorvoer- en werktuig toegestaan maximaal 15 km per uur te rijden.
 2. Voetgangers hebben altijd voorrang op een voer- en werktuig.
 3. In de hallen van het Jaarbeurs Complex is, alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van

Jaarbeurs, gemotoriseerd verkeer toegestaan. Uitgezonderd hiervan zijn de eigen huisleveranciers van Jaarbeurs.

Artikel 8 Geluidshinder

Op het Jaarbeurs Complex is een milieuvergunning van toepassing, waarin o.a. specifieke voorwaarden worden gesteld ten aanzien van geluidshinder. Indien noodzakelijk kan Jaarbeurs ontheffing vragen van de voorschriften ten aanzien van geluidshinder.

Artikel 9 Afval

Er worden geen andere – behoudens de door Jaarbeurs ingeschakelde afvalinzamelaar –

afvalinzamelaars op het Jaarbeurs complex toegelaten.

Artikel 10 Overtreding

 1. Indien een Bezoeker, enige bepaling uit dit reglement of aan de andere kant namens Jaarbeurs

Gegeven voorschriften niet naleeft, één en ander ter beoordeling van Jaarbeurs, heeft Jaarbeurs het recht alle maatregelen te treffen die zij nodig acht in het kader van de bewaking van de algemene veiligheid, gezondheid, welzijn, orde en milieu op haar terrein.

 1. Jaarbeurs behoudt zich het recht voor een Bezoeker die naar het oordeel van Jaarbeurs de orde op

het Jaarbeurs Complex verstoort, van haar terrein te verwijderen en voor bepaalde tijd de toegang te

ontzeggen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op het Jaarbeurs Complex (bijv. autokraak, gebroken ruiten etc.), tenzij Jaarbeurs te dezer zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid van Jaarbeurs zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 2. Degene door wiens handelen of nalaten Jaarbeurs directe dan wel indirecte schade lijdt, is hiervoor

Volledig aansprakelijk. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gederfde winst, stagnatieschade, alsmede de kosten van administratiefrechtelijke- en strafrechtelijke boetes en maatregelen

Artikel 12 Wijzigingen

Jaarbeurs is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

JOIN THE EVENT

Our Provided Perks For You
During Conference

image

Photo Booth

Quisque placerat vitae scelerise event.

image

T-shirts

Quisque placerat vitae scelerise event.

image

Vouchers

Quisque placerat vitae scelerise event.

image

After Party

Quisque placerat vitae scelerise event.

image

Ice Cream

Quisque placerat vitae scelerise event.

image

Speakers

Quisque placerat vitae scelerise event.

image
Introducing

Keynote Speakers

Sponsored By

Partners & Sponsors